Donation / Đóng Góp

Hội Từ Bi Phụng Sự là một hội bất vụ lợi. Tất cả sự đóng góp sẽ được sử dụng vào công việc mà bạn chọn khi đóng góp tịnh tài.

Xin vui lòng bấm vào link này:  Donate/Đóng góp