October 25, 2023

Như một vị tu sĩ, người XGVT cũng sẽ thọ y giới, bình bát, tọa cụ và 10 giới sa di, sa di ni…

05:36

Lễ Thọ Y Giới, Bình Bát Và ...

Lễ Thọ Y Giới, Bình Bát Và Tọa CụKhi tham gia khóa tu Xuất Gia...