October 22, 2023

Tu tập Mandala là trở về nhà tâm linh, giúp hành giả khai mở sự sáng suốt nội tại, hóa giải năm thứ nợ đời, giúp vong linh được giải thoát siêu độ.