October 21, 2023
• Edited (Oct 22, 2023)

Pháp Hội Mandala Quán Âm đem tới an bình nội tại, giải nghiệp, cứu độ vong linh.