September 07, 2023
• Edited (Sep 07, 2023)

Xin mời các bác, các anh chị em cùng xem và chia sẻ những bài giáo pháp kết hợp sự tinh hoa của đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21 của Thầy Hằng Trường.